Vedtægter


Vedtægter for Søhus & skolens Venner

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Søhus & Skolens Venner. Foreningen har hjemsted på Søhusskolen.

§2. Foreningens formål
a. Lokalt samfund – Søhus er et fedt sted at bo
b. Skole – Danmarks bedste skole
c. Integration til erhvervsliv og foreninger
Søhus & Skolens Venner har til formål at tilvejebringe økonomiske midler og menneskelige ressourcer, som
direkte medvirker til at skabe de bedst mulige rammer for virksomheder, foreninger og borgere og skolen i
Søhus– rammer som fremmer den lokale udvikling, fællesskab, trivsel, sundhed, læring og dermed styrker
den lokale identitet.

 

§3. Medlemmer
Søhus & Skolens Venner er en forening, der er åben for alle, som har interesse for at støtte foreningen.
Stk. 1 Stemmeberettigede i foreningen er alle medlemmer med gyldigt (betalt) medlemskab.

§4. Drift
Foreningens drift foretages på frivillig og ulønnet basis.

§5. Bestyrelsens sammensætning og ledelse
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – 4 valgte + 1 repræsentant fra skolen, derudover
vælges 1 suppleant.
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 1 år – Formand og Kassér, vælges for en periode af 2 år.
Stk. 4 Foreningen tegnes i fællesskab af Formand og Kassér
Stk. 5 Arrangementer
Alle arrangementer skal godkendes af både formand og kasser skriftligt inden der bruges resurser og/eller penge på arrangementet
a. Max beløb for hvert enkelt arrangement skal fastsættes før godkendelse kan gives.

§6. Revision
Der udpeges én kassér blandt bestyrelsens medlemmer i henhold til §5. Den daglige administration af
støtteforeningens formue varetages efterfølgende af kasséren.

§7. Bestyrelsens opgaver og virke
Den økonomiske støtte, kan tildeles efter konkret ansøgning stilet til bestyrelsen. Det er alene bestyrelsen der
varetager og behandler den enkelte ansøgning. Ansøgninger der imødekommes, skal henholde sig til foreningens
formål. Ledelsen varetages af de fremmødte bestyrelsesrepræsentanter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel med mindre bestyrelsen er enige om en anden frist. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert møde, som underskrives af bestyrelsens medlemmer.
Beslutningsreferater er at finde på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen aflægger årligt detaljeret regnskab, som godkendes af kassér og ekstern revisor. Bestyrelsen laver
derudover et generelt bilag, hvoraf det fremgår 1). hvad foreningens saldo er og 2) hvilket beløb der samlet er
ydet.

§8. Formue
Foreningens formue opbevares til enhver tid i et pengeinstitut.

§9. Kontingent
Som medlem betaler man 100,- kr. pr. husstand pr. år

§10. Vedtægtsændringer
Ændringer fremsættes til foreningen og behandles på generalforsamling ved almindeligt stemmeflerhed.

§11. Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ophør af
Søhus & Skolens Venner skal varsles med dagsorden omfattende kun dette punkt og fremsættes med 1 måneds
frist på foreningens hjemmeside og Facebook side.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes i henhold til foreningens formål.

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling den 9. november 2017